Yükleniyor...

loading

Kapıda Nakit Ödeme Seçeneği


LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
MÜŞTERİ İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“LC Waikiki”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. LC Waikiki olarak, 0212 657 55 55 numaralı santral, 444 4 529 Numaralı çağrı merkezi, www.lcw.com sayfamızda yer alan (İnternet Mağazası İletişim Formu, Kurumsal İletişim Formu gibi) iletişim formları, kurumsal e-posta adresimiz üzerinden ve Sosyal medya kanallarımız üzerinden iletişime geçmek sureti ile paylaşmış olduğunuz
  • Kimlik bilgileri (ad soyad,),
  • İletişim bilgileri (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)
  • Ses kaydı
şeklindeki kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir. Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.
 
A) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?
Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, LC Waikiki tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:
  • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti
  • Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin kalite standartlarına uygun şekilde yürütülmesi,
  • Mağaza/Ürün şikayetlerini, mağaza/ürünler ilgili sorunları veya herhangi başka sebeplerle müşteri taleplerini/şikayetlerini, memnuniyet, öneri ve görüşlerini, öğrenmek dinleyebilmek, sorulara cevap verebilmek, en doğru-etkili çözümleri sunabilmek, daha sonrasında bilgilendirebilmek,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak,
  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, bu yöndeki talepleri karşılayabilmek,
B) LC Waikiki Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?
Toplanan kişisel verileriniz işbu metnin “A” başlığı altında belirlenen amaç doğrultusunda LC Waikiki bünyesindeki ilgili birim/ler ve iletişimi konusunda hizmet aldığımız 3. firma /çağrı merkezi şirketi tarafından kullanılacak olup, bunun dışında herhangi bir 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır. Ek olarak, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler tarafından talep edilmesi halinde Kanuni yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacı ile bu kişi veya kurumlarla paylaşılabilecektir.

C) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Bu kişisel veriler, yukarıda yer verilen telefon numaraları üzerinden çağrı merkezi kanalından sözlü olarak, yaşadığınız deneyimi aktarmak amacıyla kullandığınız kurumsal e-postamız kanalından yazılı olarak, www.lcw.com sayfamızda yer alan (İnternet Mağazası İletişim Formu, Kurumsal İletişim Formu gibi) iletişim formları aracılığıyla ve sosyal medya kanalı üzerinden tarafınızdan manuel  temin edilerek, LC Waikiki’nin veri tabanlarında tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.
Kişisel verileriniz KVK Kanunu 5. Maddesinde belirtilen LC Waikiki tarafından [_Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması] hukuki sebeplerinden bir veya birkaçı ile toplanmaktadır.
 
D) Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel verilerinizi korumak için LC Waikiki, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.
 
İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler LC Waikiki bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda http://corporate.lcwaikiki.com/CMSFiles/Files/CMSPage/Assets/Content_Image/KisiselVerilerinKorunmasiveIslenmesiPolitikasi.pdf linkinde belirtilen LC Waikiki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

E) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde LC Waikiki’ ye iletmeniz talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, LC Waikiki tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 
Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak
•   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•   KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://corporate.lcwaikiki.com/Kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni adresindeki formu doldurarak, “15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 41 Bağcılar/ İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını KVKK_bilgitalep@lcwaikiki.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.
 
LC Waikiki işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. LC Waikiki nin yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.