Поверителност на личния живот и личните данни и политика на "бисквитките"

A. Политика за поверителност и защита на данните

1. Въведение

LC Waikiki ("Дружеството", "ние", "нас", "наше") зачитаме вашите лични данни и се ангажираме да защитаваме и обработваме личните ви данни справедливо и прозрачно в съответствие с разпоредбите на Регламент 2016/679 на ЕС относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО ("GDPR / Регламентът"). Всички ваши лични данни и информация принадлежат на вас и ние потвърждааме уважаваме това.

Посещаването https://www.lcw.com/bg-BG ("Уебсайт", "Онлайн магазин") и използването на нашите онлайн (регистрация, поръчки) предполага събиране и обработка на вашите лични данни, поради което разработихме и предоставяме на вашето внимание Политика за защита на личния живот, личните данни и "бисквитките" ("Политика за поверителност"), за да разберете напълно какви данни събираме и кога, как и защо ги използваме, на кого разкриваме лични данни и как ги съхраняваме заедно със съответната информация. В рамките на тази Политика за защита на личните данни можете също така да намерите информация за вашите права като субект на данните и как можете да ги упражнявате.

Преди да получите достъп, да сърфирате или да използвате по друг начин този сайт, моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност заедно с нашите Общи условия.

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове и услуги. Моля, не забравяйте, че когато използвате линк, за да отидете от нашия уебсайт в друг уебсайт или когато поискате услуга от трета страна, тази Политика за поверителност вече не важи и ще бъдете обект на Политиката за поверителност на третата страна.

Ако нещо не ви е ясно или трябва да изискате повече информация, за който и да е раздел от тази Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас, като използвате данните по-долу.

За да разгледате по-лесно тази Политика за поверителност, можете да намерите по-долу речник на съответните правни термини / понятия и техните определения / обяснения:

Правен термин / понятие

Дефиниция / Обяснение

Общият регламент относно защитата на данни (ОРЗД)

Регламент на ЕС 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО. Целият текст на регламента е достъпен на адрес:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&qid=1531857927851&from=EN

Лични данни

всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или косвено, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

Специални категории лични данни

лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати, генетични данни и биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, данни относно здравето или данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

Субект на данни

идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват.

Обработване

означава всяка операция или набор от действия, които се извършват върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подравняване или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Ревизор

физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни.

Съвместни ревизьори

два или повече ревизьора, които съвместно определят целите и средствата за обработка.

Процесор

физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на ревизьора.

Получател

физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

Съгласие

Свободно предоставено, специфично, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данни, с което той/тя, чрез изявление или чрез ясни положителни действия, дава съгласие за обработването на лични данни, свързани с него.

Онлайн идентификатори

адреси за интернет протоколи, идентификатори на "бисквитки" или други идентификатори, като например радиочестотни идентификационни тагове, предоставени от устройства на субектите на данни, приложения, инструменти и протоколи. Те могат да оставят следи, които, особено когато се комбинират с уникални идентификатори и друга информация, получена от сървърите, могат да се използват за създаване на профили на физически лица и за идентифицирането им.

Профилиране

всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на лични данни за оценка на някои лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализ или предвиждане на аспекти, свързани с работата на физическото лице на работното място, икономическото положение, здравето, личните предпочитания, , надеждност, поведение, местоположение или придвижвания.

2. Кои сме ние и как да се свържете с нас

Този уебсайт, всички налични онлайн услуги (напр. лично пазаруване и т.н.) и следователно всички свързани с това дейности за обработка на данни се осъществяват съвместно и се извършват от следните органи от групата на дружествата на LC Waikiki като съвместни ревизьори:

 • Основно от LC WAIKIKI RETAIL RO SRL, дъщерно дружество, регистрирано и функциониращо съгласно румънските закони, със седалище в Румъния, Букурещ, 6-ти район, бул. "Тимишоара" 26, ет. 11, офиси 11С-02, Букурещ, Румъния, надлежно регистрирано в Службата за търговска регистрация към Трибунала в Букурещ под №. J40 / 9674/2009, с данъчна регистрация и ДДС №. RO 26054330, за всички операции, свързани със сключването и изпълнението на договора за дистанционна продажба (поръчки, доставка и т.н.);
 • В дъщерно дружество на LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HIZMETLERI TIC. А. С., дружество-майка и единствен акционер на LC WAIKIKI RETAIL RO S.R.L, регистрирано и функциониращо според турските закони, със седалище в Турция, 15 Темуз Мухалеси Гюлбахар. Номер 41 Багцилар, 34212 Истанбул, Турция за целите на маркетинга и профилирането.

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или искате да упражнявате някое от правата си, посочени в настоящата Политика за поверителност, моля свържете се с нас по един от следните начини:

 • Попълнете и изпратете нашият онлайн формуляр наличен на адрес https://www.lcw.com/bg-BG/my-account/add-support-ticket;
 • Изпратете имейл до dataprotection@lcw.ro (на вниманието на г-жа. Даниела Деак, координатор по защита на данните)
 • Обадете се на нашата линия за обслужване на клиенти. 

3. Какви лични данни събираме и кога ги събираме

3.1. Лични данни, които LC Waikiki събира. В зависимост от взаимодействието Ви с нашия уебсайт и от услугите, които изберете да използвате, ние можем да съберем следните лични данни за вас:

(i) Лични данни, които получаваме директно от вас:

• Име и фамилия

• Адрес за фактуриране и доставка

• Имейл адрес (личен или професионален)

• Телефонен номер (и) (личен или професионален)

• Информация за пазаруване и покупки (номер на поръчката, закупени артикули, свързани с тях съобщения и комуникация, статус на доставка и връщане, история на поръчките)

• Данни за плащането (състояние на плащане, предпочитан начин на плащане)

• Парола за профила и данни за влизане в профила, идентификационен номер на профила

• Дата на раждане

• Пол

• Предпочитания за пазаруване или подробности (категория продукти, които ви интересуват, напр. дамско облекло, вид интереси и т.н.)

• Вашите взаимодействия с Управление на връзките с клиентите (всякакви онлайн заявки за телефони, заявки за връщане, оплаквания и т.н.)

(ii) данни, които можем да събираме автоматично, когато взаимодействате с този уебсайт и нашите услуги, в зависимост от настройките на вашия браузър,

• Онлайн идентификатори и други данни като:

 • IP адрес - Когато посещавате нашия уебсайт, можем да съберем автоматично попълнен IP адрес, свързан с вашето устройство. IP адресът е уникален номер, който позволява на компютъра, група от компютри или друго свързано към интернет устройство (като мобилния ви телефон или таблета ви) да сърфирате в интернет.
 • Информация за устройството (тип устройство, операционна система, версии на софтуера, настройки за конфигурация, подробности за връзката с интернет), включително данни за местоположението
 • Използване на уебсайта, история на сърфирането, съдържание на кошницата - Също така можем да запишем часа и датата на вашето посещение, изисканите страници, препращащия уебсайт (ако има такъв) и версията на вашия интернет браузър.
 • Взаимодействието с имейл бюлетините ни чрез връзки/ линкове, които ни позволяват да разберем дали сте чели бюлетина и може да проследим на нашия уебсайт, ако сте влезли в профила си. 
 • Информация за "бисквитките" (относно подробности моля, вижте Политиката ни за "бисквитките").

(iii) информация, която можем да получим от трети страни:

• Социални мрежи - В зависимост от настройките или правилата за поверителност за социални мрежи и услуги за съобщения, като Facebook, WhatsApp или Twitter, може да ни дадете разрешение за достъп до информация от тези профили или услуги като например (информация за обществения профил,идентификационния номер на профила ви, друга информация, която сте се съгласили да споделите).

3.2. Ние не събираме целенасочено:

(i) Информация за кредитни или дебитни карти

Ако решите да платите за поръчката си онлайн, любезно ви уведомяваме, че данните от картата ви се събират и обработват директно от онлайн платеца и такива данни не се оповестяват на нас. 

(ii) Лични данни на деца

LC Waikiki не изисква съзнателно лични данни от деца или изпраща искания за лични данни. Въпреки че този уебсайт може да бъде достъпен за посетители от всички възрасти, ние не събираме умишлено лични данни от лица на възраст под 18 години. Според нашите Общи условия, клиентите на възраст под 18 години нямат право да създават потребителски акаунт или да се регистрират за нашия електронен бюлетин. Ако сте на възраст под 18 години, моля, не се опитвайте да използвате някоя от нашите услуги, която предполага събиране на лични данни.

В случай, че лице под 18-годишна възраст е регистрирало потребителски акаунт на нашия уебсайт, използвайки неверни данни, ние ще анулираме профила на детето и ще изтрием личните данни на детето от нашите регистри при поискване от родител или настойник.

(iii) Специални категории данни

LC Waikiki не ви моли да предоставите информация за вашето здраве, расов или етнически произход, лични убеждения или сексуална ориентация. Ако обаче съзнателно ни предоставите такива подробности, докато общувате с нас, пoискате нашата помощ или подадете жалба, ще обработваме такива данни от специална категория, за да ви отговорим, да ви съдействаме или по друг начин да уредим жалбата ви.

3.3. Кога LC Waikiki събира лични данни? Събираме вашите данни, когато решите да взаимодействате с нас. Това може да включва посещение на нашия уебсайт, закупуване на нашите продукти онлайн, регистриране на потребителски акаунт, регистрация за нашия бюлетин и др.

Ние събираме лични данни, когато:

 • Посещение, достъп или навигация в нашия уебсайт;
 • Регистрирайте клиентски профил чрез нашата система с "единичен вход" ("SSO"), която е проектирана за ваше удоволствие. SSO ви позволява да се регистрирате със същия идентификационен номер и парола чрез множество платформи за електронна търговия LC Waikiki в държавите, в които извършваме дейности с електронна търговия. С други думи, една клиентска сметка ще ви позволи да пазарувате на всяка платформа и да изпращате продукти до всяко място, където LC Waikiki доставя, да проследявате всички поръчки, които сте направили на различни платформи и предотвратява създаването на няколко профила и помненето на различни пароли;
 • Актуализирайте или променете профила си в клиентския си акаунт;
 • Подайте поръчка за да закупите нашите продукти;
 • Регистрирайте се, за да получите нашия електронен бюлетин и да взаимодействате с нашия електронен бюлетин;
 • Свържете се с нас по телефона, електронната поща или онлайн чрез нашата секция "Свържете се с нас" по каквато и да е причина (заявки, оплаквания, проблеми с уебсайтове);
 • Изберете да участвате в проучванията, които ви изпращаме с изследователски цели (въпреки че не сте задължени);
 • От време на време можем да получим данни и за вас от трети страни, като например когато се свържите с нас чрез социалните мрежи. Това може да включва и други партньори, с които имаме съдружие, състезания и събития.

4. С каква цел и въз основа на кое правно основание използваме вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни по няколко начина и за различни цели, включително предоставяне на услуги, които сте поискали, предлагайки ви лично отношение, обработвайки вашите поръчки и заявки и информирайки ви за нашите продукти.

За изчерпателна, но лесна за проследяване презентация на нашите цели и правни основания, моля, прегледайте таблиците по-долу:

Персонални

Данни

Предназначение

Правно основание

Вашето име и данни за контакт (адрес за фактуриране и доставка, телефонен номер, електронен адрес)

За да обработим, потвърдим и изпълним поръчката ви, включително потвърждаване на плащането, уведомяване за състоянието на поръчката и изпращане на поръчката до вас.

Изпълнение на договора за дистанционна продажба, сключен с вас, съгласно член 6, параграф 1, буква б) от КЗЛД.

Вашето име и адрес за фактуриране

Фактуриране и счетоводство.

За да следваме нашите правни задължения, съгласно член 6, параграф 1, буква в) КЗЛД.

Вашето име и данни за контакт, информация за поръчката, данни за плащане,

Възстановяване на плащания и връщания.

Изпълнение на договора за дистанционна продажба, сключен с вас, съгласно член 6, параграф 1, буква б) от КЗЛД.

Също така може да се наложи да спазим законовите задължения при воденето на архивите, съгласно член 6, параграф 1, буква б) от КЗЛД.

Вашето име, данни за контакт, информация за състоянието на поръчката и статус, данни за плащане (за регистрирани клиенти)

Обслужване на клиенти и обща помощ (отговори на всички въпроси или жалби)

Изпълнение на договора за дистанционна продажба, сключен с вас, съгласно член 6, параграф 1, буква б) от КЗЛД.

В случай, че не сте подали поръчка или не сте регистрирали профил, наш интерес е да ви помогнем относно всеки проблем, свързан с нашите продукти, уебсайт и услуги.

Вашето име и данни за контакт (за нерегистрирани клиенти)

Вашето име и данни за контакт

За да регистрираме потребителския ви профил и да съберем необходимите данни за обработване на бъдещи поръчки от клиенти.

Изпълнението на договора за предоставяне на услуги, който сме сключили с вас, и преддоговорния дейности по ваше искане преди сключването на договора за продажба от разстояние, съгласно член 6, параграф 1, буква б) от КЗЛД.

Парола и данни за вход

За да потвърдим самоличността ви, когато влизате в профила си или да се свържете с вас, за да извършим проверки за сигурност.

Наш правен интерес е, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква е) от КЗЛД, е да потвърдите самоличността си и да гарантирате, че услугите се предоставят на правилното лице.

Вашето име и данни за контакт

При откриването и предотвратяването на измами или други престъпления.

Наш правен интерес е да защитим LC Waikiki от измами и също така е наш законно задължение да докладваме за престъпления.

Вашето име и данни за контакт

Да ви поканим да участвате в проучване, когато сте закупили стоки от този уебсайт. Може да използваме трети страни, за да ви изпратим тези проучвания и да съберем резултатите.

Наш правен интерес е да наблюдаваме и допълнително да подобряваме качеството на нашите продукти и услуги.

Вашите данни за плащане

С цел завършване на вашата поръчка, потвърдете и получете плащането ви, актуализиране на поръчката и състоянието на плащането на поръчката ви и изпращането й до вас.

Трябва да направим това, за да изпълним договора си с вас и нашите договори с партньори и доставчици, които работят с нас, за да ви предоставим услуга.

Дата на раждане

За да потвърдим и възрастта ви и факта, че не сте лице на възраст под 18 години.

Наш правен интерес е да проверим дали имате способността да сключвате договор с нас.

Пол

Да ви покажем продукти или раздела на уебсайта, отговарящи на вашия пол.

Наш правен интерес е да ви покажем продуктите на LC Waikiki, които биха могли да бъдат по-подходящи за Вас.

Вашето име и имейл и / или телефонен номер, вашите запазени предпочитания за език и страна за регистрирани клиенти, както е разрешено от SSO системата

За маркетингови цели, като например да ви изпращаме имейли и SMS с промоции и предложения за стоки на LC Waikiki, според вашите предпочитания.

Вашето съгласие, когато избирате да се абонирате за нашия бюлетин. Можете да се откажете от получаването на тези маркетингови съобщения по всяко време.

Когато сме събрали вашите данни за контакт в процеса на продажба на нашия продукт, LC Waikiki ще има разрешение съгласно изискванията на Директива 2002/58 / EC за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения да ви изпраща маркетингови имейли. Ще ви изпращаме имейли за рекламиране само на продуктите на LC Waikiki. Ще можете да се откажете от получаването на тези имейли, когато за първи път съберем данните ви за връзка и ще можете да се отпишете за всяко следващо съобщение от нас.

Вашата дейност в уебсайта

Да наблюдаваме и подобряваме услугите и уебсайта, като наблюдаваме активността при повторенията на сесиите.

Аналитични цели за разбиране и подобряване на дейността на уебсайта ни.

Вашето съгласие за "бисквитките". Моля, вижте раздела "Бисквитки" и Политика за "бисквитките" за повече подробности. Можете да оттеглите съгласието си и да управлявате настройките си за "бисквитки" по всяко време.

Информацията за устройството, предпочитанията и "бисквитките", предоставени при разглеждане на уебсайта ни

За да приспособим вашите онлайн предпочитания и да ви покажем персонализирани страници на уебсайта (в комбинация с друга информация, която ни предоставихте или нашите трети страни са ни предоставили), за да можем да ви предложим стоки, услуги, промоции и оферти, за които смятаме, че ще ви заинтересуват.

Вашето съгласие за "бисквитките". Моля, вижте раздела "Бисквитки" и Политика за "бисквитките" за повече подробности. Можете да оттеглите съгласието си и да управлявате настройките си за "бисквитки" по всяко време.

Данни, събрани от Рекламни "бисквитки", рекламни технологии и други онлайн идентификатори, история на търсенията, достъпно съдържание на нашия уебсайт.

За да настроим рекламните си банери да ви показват по прецизно платформите на социалните мережи и рекламите на LC Waikiki или на други уебсайтове, които използвате.

Използваме за тази цел няколко дигитални маркетингови мрежи, рекламни борси и рекламни технологии като рекламни "бисквитки", уеб маяци, пиксели, онлайн идентификатори, рекламни маркери, включително конкретни услуги, предлагани от сайтове и социални медии, като услугата за персонализирана аудитория на Facebook.

Банерите и рекламите на LC Waikiki, които може да видите, ще се основават на активността ви в уебсайта ни (история на търсенията и достъпно съдържание) или на банери и реклами на LC Waikiki, на които сте кликнали / посетили преди.

Ще направим това само ако сте съгласни с използването на рекламни "бисквитки" на нашия уебсайт. Моля, вижте нашата Политика за "бисквитките" за повече подробности. Можете да оттеглите съгласието си и да управлявате настройките си за "бисквитки" по всяко време.

Вашето име, пол, активност в уебсайта, навици и предпочитания за пазаруване, произтичащи от "бисквитките" и онлайн идентификаторите, информация за профилите в социалните мрежи

Цели на профилирането

Да комбинираме информацията, която събираме директно от вас, с всякаква информация, която получаваме от трети страни, на които сте дали съгласието си да предадат тези данни на нас (като например платформите на социалните мрежи), за да създадете профил на поведение при пазаруване и да класифицираме клиентите си в сегменти, като използваме навици за пазаруване за лични или професионални интереси, демографски данни, опит с нашите продукти и предпочитания за контакт.

По принцип това се основава на вашето съгласие за "бисквитките". Моля, вижте нашата Политика за "бисквитките" за повече подробности. Можете да оттеглите съгласието си и да управлявате настройките си за "бисквитки" по всяко време.

Също така наш правен интерес e да разбираме нашите клиенти и какво ги интересува, за да осигурим приятното преживяване на клиента. Тези сегменти ни помагат да разбираме по-добре нашите клиенти. Дотолкова, че получаваме данни от трети страни, това се основава на разрешението, дадено на тази трета страна да споделя вашите данни с нас.

Вашето име, данни за контакт, информация за поръчката, данни за плащане, история на покупките

Да защитаваме или изпълнявае правата си в съда (включително възстановяване на дължимите суми)

Наш правен интерес е да търсим правата си и да се защитим в съда срещу всякакви оплаквания.

Вашето име, данни за контакт и всякаква друга поискана информация

Предоставяйки на компетентните органи и публичните институции необходимата информация по време на официалните разследвания / процедури.

Изпълняване на нашите правни задължения.

 

5. На кого разкриваме вашите данни?

За да ви предоставяме нашите продукти и услуги, ние споделяме вашите данни с служителите на LC Waikiki и няколко партньора, както са посочени по-долу:

• служители на LC Waikiki, обвързани със задължение за поверителност от няколко отдела (онлайн, продажби, маркетинг, ИТ).

• Компаниите от групата LC Waikiki - всички дружества от групата LC Waikiki се придържат към същите стандарти за защита на данните и прилагат адекватни технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на личните данни.

• Партньори, които ни помагат да потвърдим поръчката ви чрез предоставяне на услуги за електронна поща.

• Партньори, които ни помагат да получим поръчките ви чрез предоставяне на услуги за изпълнение (склад, опаковане на поръчки и извършвайки връщане на поръчки) и изпращане/доставка.

• Партньори, които ни помагат да поддържаме уебсайта и да ви предложим нашия маркетинг и рекламата, като например доставчици на ИТ, маркетингови агенции, рекламни партньори и уеб-домакини.

• до степента, изисквана от закона, заповед за претърсване или съдебно разпореждане, на публични органи и институции, съдебни изследователски органи, съдилища, ако сме задължени да разкрием вашите лични данни, за да се съобразим с всички правни задължения или ако търсим защита или търсим правата си в съда.

• одобрени от вас компании, като сайтове на социални мрежи (ако решите да свържете профилите си с нас) и доставчици на платежни услуги, ако решите да извършите плащането чрез техните платежни услуги.

• В случай, че продадем активи или прехвърлим част от бизнеса на нов доставчик, може да е необходимо да разкрием личните ви данни на бъдещи копувач или на трета страна, която придобива нашите активи или на която е прехвърлен бизнесът.

Ние ще разкриваме на тези партньори само данните, необходими за предоставянето на техните услуги.

Всички наши партньори се ангажираха да пазят и за защитят поверителността на вашите данни. Ние сключихме писмени договори и споразумения за обработка на данни с нашите партньори, които дават гаранции за спазването на европейските стандарти за сигурност на данните и за прилагането на адекватни технически и организационни мерки, предназначени да защитават вашите лични данни. Ние не продаваме и няма да продаваме никакви лични данни на никоя трета страна.

6. Прехвърляне в трета държава

Ние сме международен бизнес, затова не можем да изключим прехвърлянето на вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Когато това е обосновано или необходимо, ще предадем вашите лични данни на партньори / субекти, установени или притежаващи сървъри в трети страни по начин, съвместим със законовите изисквания, при следните допустими хипотези:

 • европейската комисия е издала решение, с което се признава адекватният характер на защитата на данните в предвидената трета страна или където се намира получателя в САЩ, той трябва да е сертифициран член на схемата за защита на личните данни между ЕС и САЩ
 • получателят е подписал договор, основан на "стандартни договорни клаузи", одобрен от Европейската комисия, като ги задължава да защитават вашите лични данни, или
 • ние сме получили предварително изрично съгласие за определен трансфер или за набор от трансфери.

Във всички случаи обаче всяко прехвърляне на вашите лични данни ще бъде в съответствие с приложимите закони и стандарти за защита на данните.

Понастоящем ние извършваме прехвърляния на лични данни за съхранение, логистични и маркетингови цели в следните трети страни:

 • - тъй като Европейската комисия не е издала решение за адекватност по отношение на защитата, предоставена от законите на Турция за лични данни, ние извършваме прехвърлянето въз основа на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.
 • - гарантираме, че всички наши партньори / получатели, намиращи се в САЩ, са сертифицирани членове на схемата за защита на личните данни между ЕС и САЩ, одобрена от Европейската комисия.

Можете да получите повече подробности за предоставената защита на вашите лични данни в случай на трансфер извън Европейското икономическо пространство (включително копие от стандартните договорни клаузи), като се свържете с нас, като използвате горепосочените данни. 

7. Къде съхраняваме и за колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват от LC Waikiki на сървъри, разположени в страни, които са част от Европейското икономическо пространство (Франция и Германия), а също и в Турция.

Нашият имейл партньор съхранява вашите лични данни, използвани за предаване на маркетингови имейли и други съобщения (потвърждаване на поръчка и т.н.) на сървъри, разположени във Виена, Австрия (член на Европейското икономическо пространство).

Ние обработваме и съхраняваме лични данни само докато е необходимо да изпълним нашите цели, договорни задължения и други законови задължения за съхранение / архивиране, според случая.

Ние ще запазим данните само толкова, колкото е необходимо и / или препоръчано от закона за тази цел. Например:

 • Данните, обработени за сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояния, ще се съхраняват за целия период на договора плюс максимален период от 3 години, през който съответните права трябва да достигнат своята давност.
 • Данните, обработени за целите на потребителските профили, ще бъдат запазени, докато вашият профил е валиден. Профилът Ви ще бъде деактивиран и закрит след период на неактивност от 2 години, изчислен от последния вход в потребителския профил. Това означава, че личните данни, които не подлежат на архивиране или не се отнасят до поръчка (договор за продажба от разстояние), се изтриват след този период на неактивност. Ще можете да регистрирате нов клиент, ако старият ви е деактивиран.
 • Данните, обработени за целите на счетоводството и съпътстващите счетоводни документи, ще се съхраняват за период от 5 до 10 години, според случая, съгласно румънските счетоводни закони;
 • Обработените с вашето съгласие данни ще бъдат обработени в периода на валидността на вашето съгласие или докато не изберете да оттеглите вашето съгласие или данните вече не са необходими. Ние си запазваме правото да искаме периодично да подновявате вашето съгласие;
 • Данните, обработени съгласно нашия правен интерес, ще бъдат обработвани за максимален период от 5 години, след което ще бъдат анонимизирани и обработени за статистически цели.

При някои обстоятелства, като например да изпълним нашите законови или регулиращи задължения, да решаваме спорове, да предотвратяваме измами и злоупотреби или да прилагаме нашите Общи условия, може да се задържим вашите лични данни, след като е приключило предоставянето на услуги или за период по-дълъг от нашата обща политика за запазване на днни.

8. Какви са вашите права като субект на данни?

Имате следните права във връзка с личните данни, които пазим за вас:    

 • Вашето право да бъдете информирани за това как се използват личните ви данни

Имате право да получавате достатъчно информация, в кратка, прозрачна и лесно разбираема форма, за да придобиете представа и разбиране за нашите обработващи дейности и по този начин да гарантирате прозрачност при използването на личните данни. За такива информационни цели ние разработихме и предоставихме тази Политика за поверителност.

Тази Политика за поверителност ще ви информира за това как ще използваме вашите лични данни. Всички необходими данни са предоставени тук, затова моля, прочетете внимателно.

 • Вашето право на достъп

Накратко

Ако изпратите заявка за достъп до нас, ще потвърдим дали обработваме вашите лични данни и ако е така, ще ви предоставим копие от тези лични данни (заедно с някои други подробности).

Подробно

По ваша заявка ще потвърдим, че обработваме вашите лични данни и ако е така, ние ще ви предоставим копие от вашите лични данни, които са предмет на обработка както и следната информация:

a. целите на обработката;

б. категориите на съответните лични данни;

с. получателите или категориите получатели, на които са били или трябва да бъдат разкрити лични данни, по-специално получатели от трети държави или международни организации;

д. когато е възможно, периодът, за който трябва да се съхраняват лични данни или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;

е. наличието на правото да се изисква от оператора да коригира или заличи лични данни или да ограничи обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или правото да възрази срещу обработването;

ж. правото да подаде жалба в надзорен орган;

з. когато не се събират лични данни от субекта на данните, всяка налична информация за техния източник;

и. наличието на автоматизиран процес за вземане на решения, включващ създаването на профили и съответно в този случай съответна информация за използваната логика и значението и очакваните последици от такава обработка за субекта на данните.

Ако прехвърляме вашите данни извън Европейската икономическа зона или към международна организация, имате право да бъдете информирани за приложените предпазни мерки.

Първото копие на вашите лични данни се предоставя безплатно. За допълнителни екземпляри от същите лични данни можем да наложим разумна допълнителна такса, като вземем предвид свързаните с това административни разходи.

 • Вашето право да коригирате личните данни

Ако личните данни, които държим за вас са неточни или непълни, имате право да ги коригирате. Можете лично да го направите, като актуализирате информацията за потребителския си профил. Ако не искате да го актуализирате лично или нямате потребителски профил, можете да подадете заявка и ще извършим необходимите промени.

Ако сме споделили личните ви данни с други хора, ще им съобщим за промените, когато това е възможно. Ако ни попитате, когато е възможно и законосъобразно, ще ви разкрием с кого сме споделили личните ви данни, за да можете да се свържете директно с тях.

За да запазим данни точни, може да поискаме от време на време да потвърждавате / подновявате личните си данни.

 • Вашето право да изтривате лични данни

Накратко

Също така известно като "право да бъдете забравено", това право ви дава възможност да поискате изтриването на личните ви данни при някои обстоятелства, като например, когато вече не се нуждаем от тях, или ако оттеглите вашето съгласие (където е приложимо). Ще изпълним искането ви, освен ако има причина да пазим личните ви данни.

Ако сме споделили личните ви данни с други хора, ще им съобщим за изтриването, когато това е възможно. Ако ни питате, къде е възможно и законно да го направим, ще ви информираме и с кого сме споделили личните ви данни, така че да можете да се свържете директно с тях.

Подробно

Можете да ни помолите да изтрием личните ви данни и ние ще отговорим на вашата молба без неоснователно забавяне, в случай на следните обстоятелства:

a. Данните вече не се изискват за целите, за които са били събрани или обработени;

б. Вие оттегляте съгласието си за обработката на вашите данни, когато обработката на данните се основава на вашето съгласие и няма друга правна основа, върху която да обработваме вашите лични данни;

с. Вие се противопоставяте на обработката на вашите данни от нашия законен интерес, включително създаването на профили въз основа на това основание, или се противопоставяте на обработката на данни за целите на директния маркетинг, включително създаването на профили за директни маркетинг цели;

д. Вашите данни са били обработени незаконно;

е. Личните данни следва да бъдат заличени, за да се спази правното задължение съгласно правото на Съюза или националното законодателство;

ж. Лични данни са събрани във връзка с предоставянето на информационни услуги на деца и основанието за обработка е тяхното съгласие.

Освен ако това не стане невъзможно или не включва огромни усилията, ние ще уведомим всеки получател, на когото вашите лични данни са били оповестени за целите на изтриването. По ваша заявка ще ви информираме за тези получатели.

Ние си запазваме правото да откажем изтриването на вашите данни, когато се изисква обработка:

a. За упражняване на правото на свободно изразяване и информация;

б. За да спазим правно задължение, което се отнася до нас като администратор на лични данни;

с. За целите на архивирането в обществен интерес, научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото заличаването на данните може да направи невъзможно или сериозно да засегне постигането на целите на обработката;

д. Да установява, упражнява или защитава право в съда.

 

 • Вашето право да ни ограничите в използването на вашите данни

Накратко

При определени обстоятелства (включително когато използваме законни интереси, както е посочено по-долу), можете да ни помолите да спрем обработването на личните ви данни или да поискате от нас да ограничим начините, по които обработваме тези данни. В някои случаи обаче може да откажем някое искане - ако го направим ще ви предоставим информация, обясняваща защо отхвърлихме молбата ви.

Подробно

Можете да поискате от нас да блокираме и да ограничим обработката на личните ви данни при едно от следните обстоятелства:

a. Засяга точността на данните - в този случай, по ваша молба, ще ограничим обработката за периода, през който извършваме необходимите проверки за точността на вашите данни;

б. Обработката на данни е незаконна и не искате да изтривате данните си;

с. Вече не се нуждаем от данните ви за обработка, но вашите обработени са необходими, за да установите, упражнявате или защитите правото си в съда;

д. Вие сте се противопоставили на обработката на данните ви според законния ни интерес, включително създаването на профили въз основа на тази основа - в този случай по ваша молба ние ще ограничим обработката за периода, в който проверяваме, че законните ни права не надделяват над вашите права.

Ако обработката на данни е била ограничена, ще можем само да съхраняваме вашите данни. Всеки друг начин за обработка извън мястото на съхранение ще бъде направен само:

 • след получаване на вашето съгласие;
 • за намиране, упражняване или защита на правото в съда;
 • да защитава правата на друго физическо или юридическо лице;
 • по причини от обществен интерес на Съюза или на държава-членка.

Ще ви информираме, преди да премахнем ограничението за обработка, както е посочено по-горе.

Освен ако това се окаже невъзможно или включва огромни усилия, ще съобщим на всеки получател, на когото вашите данни са били разкрити, ограничаващи обработката на такива данни. По ваше желание ще ви информираме за тези получатели.

 • Вашето право на преносимост на данни

Имате право да получите данните, които ви засягат и които сте ни предоставили, за да предадете такива данни на друг администратор при следните обстоятелства:

a. Обработката на данните ви се основава на вашето съгласие или на договор между нас и вас;

б. Вашите данни се обработват автоматично.

Ние ще предоставим вашите лични данни в структуриран, често използван и четлив формат.

Ако е технически възможно, можете да поискате личните ви данни да се предават директно на посочения от вас администратор.

 •  Вашето право  да оспорвате

Можете да поискате от нас да не обработваме по-нататък личните ви данни поради причини, свързани с конкретните ви обстоятелства, и ако обработването на вашите данни се основава на законния ни интерес. Ние ще прекратим обработката на вашите данни, освен ако не докажем, че имаме легитимни и наложителни причини, които оправдават обработването и тези причини преобладават над вашите интереси, права и свободи или дали целта на обработката е да установи, упражнява или защитава право в съда.

В допълнение към гореспоменатото можете да поискате да не обработваме личните ви данни за целите на директния маркетинг, включително създаването на профили, свързани с този директен маркетинг.

 • Вашите права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране

Накратко

Имате право да не подлежите на решение, когато се основава на автоматична обработка, включително профилиране, и ако има правно влияние или съществено влияе върху вас, освен ако това профилиране е необходимо за сключване или изпълнение на договор между вас и нас.

Подробно

Имате право да не бъдете обект на решение, когато се основава на автоматична обработка, включително да не бъдете профилирани, ако автоматичното решение или профилиране имат правни или съществени последици за вас, освен в следните случаи:

a. когато е необходимо автоматично вземане на решение за сключване или изпълнение на договор между вас и нас;

б. автоматичното решение е разрешено от правото на Европейския съюз или на националното право, приложимо за LC Waikiki, и предвижда също така подходящи мерки за защита на законните права, свободи и интереси на субекта на данните;

с. Автоматичното решение се основава на Вашето изрично съгласие.

Ако се прилагат случаите, посочени в букви а) и в) по-горе, можете да поискате да упражните следните права:

 • правото да получим човешка намеса от наша страна;
 • правото да изразявате гледната си точка;
 • правото да оспорите автоматичното решение.
 • Вашето право да оттеглите съгласието си

Ако разчитаме на вашето съгласие като правно основание за обработка на вашите лични данни, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му.

 • Вашето право да спрете директния маркетинг

Имате право да ни попречите да използваме личните ви данни за целите на директния маркетинг. Можете да направите това чрез достъп до линка за отказване от абонамента в долната част на имейлите ни или чрез изпращане на заявка.

 • Вашето право да подадете жалба до надзорния орган

Имате право да се свържете с Националния надзорен орган за обработка на лични данни на Румъния ("ANSPDCP") или с надзорния орган във вашата страна или работното си място, ако смятате, че обработката на вашите данни не е в съответствие с приложимото право.

Повече информация за ANSPDCP може да получите, като посетите http://www.dataprotection.ro/.

 • Вашето право да потърсите съдебна защита

Без да се засягат други административни или извънсъдебни средства за правна защита, вие имате право да упражнявате ефективна съдебна защита срещу:

(i) администратор, който наруши правата, предоставени ви от КЗЛД;

(ii) правнообвързващо решение на ANSPDCP или друг надзорен орган.

До степен, в която сте понесли морална или материална вреда в резултат на нарушение на КЗЛД, имате право да получите обезщетение.

 

9. Как можете да упражнявате правата си като субект на данни и нашата процедура за подаване на заявки за данни

Изпращане на заявка.  За упражняването на посочените по-горе права изпратете молбата си писмено или по телефона, като използвате посочените по-горе данни за контакт.

Идентификация на заявителя. За да можете правилно да адресирате и управлявате молбата си, Ви приканваме да се идентифицирате възможно най-пълно. В случай, че имаме разумни съмнения относно самоличността на кандидата, ще поискаме допълнителна информация, за да потвърдим предполагаемата самоличност.

Време за отговор. Ще отговорим на вашите искания без неоправдано забавяне и във всеки случай в рамките на един месец от получаването на молбата. Тъй като вашето приложение е сложно или обработваме голям брой искания, можем разумно да отложим изпращането на отговор до два месеца от датата на получаване на вашата молба.

Предоставяне на нашия отговор. Ще ви предоставим нашия отговор и всяка поискана информация в електронен формат, освен ако не поискате да бъдат предоставени в друг формат.

В случай на отказ. Ако откажем да отговорим на вашето искане, ние ще ви информираме за причините, довели до това решение, както и за възможността да подадете жалба до ANSPDCP или друг компетентен надзорен орган и да поискате съдебна защита.

Данъци и такси. Упражняването на вашите права като субект на данни е безплатно. Но до степен, до която вашите претенции са явно неоснователни или прекомерни, особено като се има предвид техният повтарящ се характер, си запазваме правото да откажем изпълнението на такива искания.

10. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

За да ви осигурим бързи и персонализирани услуги и да общуваме ефективно с вас, можем да вземем някои решения за вас по автоматизиран начин, без намесата на персонала ни. Автоматизираното вземане на решения се случва, например, когато автоматично регистрираме потребителския ви профил, след като сте въвели необходимите лични данни, когато ви изпратим потвърждение за получаване на поръчка или когато използваме вашите лични данни за профилиране.

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се само на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, от което произхождат правни последици за вас или ви засяга по сходен начин. Тази забрана обаче няма да се прилага, ако решението е необходимо за сключването на договор, е разрешено от закона или се основава на Вашето изрично съгласие. Независимо от това, използването на автоматизирано решение за вземане на решения не е предназначено или има за цел значително да ви засегне като индивид.

По отношение на профилирането, ние го използваме, за да персонализираме рекламите предназначени за вас въз основа на предишните ви взаимодействия с нашия уебсайт, поведението при пазаруване, начина, по който осъществявате достъп до нашите услуги и откъде имате достъп до нашите услуги. По този начин можем да постигнем изпращане на реклами, които ще отговарят на това, което харесвате и вашите интереси. Също така, най-вероятно няма да бъдат изпратени реклами на продукти, които не са налични във вашия район. Можете да изберете да спрете профилирането, като се откажете от маркетинговите бисквитки или като актуализирате предпочитанията си за "бисквитки", ако сте се съгласили предварително.

11. Поверителност и сигурност

Ние се ангажираме да пазим личните данни, които ни предоставяте, и ще предприемем подходящи мерки, за да защитим вашите лични данни от загуба, злоупотреба или промяна. Ние не продаваме вашите лични данни за никакви цели.

Внедрихме политики за защита на личните данни, правила и технически мерки за защита на личните данни, за да защитим личните данни, които пазим под наш контрол, от потенциална заплаха като:

 • неоторизиран достъп;
 • неправилно използване или оповестяване;
 • неразрешено модифициране; и
 • незаконно унищожаване или случайна загуба.

 Всички наши служители и администратори по обработка на данни (т.е. тези, които обработват вашите лични данни от наше име), които имат достъп и са свързани с обработката на лични данни, са длъжни да зачитат поверителността на вашите лични данни.   

Сигурността на дейности по обработка на вашите данни се гарантира чрез прилагането на адекватни предпазни технически мерки като псевдонимизиране и криптиране на лични данни и редовно наблюдение на нашите сървъри и информационни системи за възможни уязвимости и атаки.

12. Други разпоредби

Тази Политика за поверителност и правилата за "бисквитките" са актуализирани за последен път на 03.12.2018 и трябва да се управляват от КЗЛД и румънските закони, освен ако императивните разпоредби на вашето национално законодателство ви предоставят широка защита като субект на данни и / или клиент.

Тази политика за поверителност и правилата за "бисквитките" представляват формализирането на спазването от страна на LC Waikiki в съгласие с КЗЛД и румънските закони към 25ти май 2018 г.

За да сме сигурни, че ви информираме за това как използваме вашите лични данни и че спазваме всички съотнасящи се и приложими закони за защита на личните данни и препоръки / становища, издадени от компетентните органи в областта на защитата на личните данни, понякога ще актуализираме тази Политика за поверителност за да отразим промените, които предприемаме. В случай на значителни промени ние ще ви уведомим по електронна поща (ако има такива данни).

Препоръчваме ви обаче периодично да преглеждате тази Политика за поверителност, включително правилата ни за "бисквитките".

 

B. Политика на бисквитките

Ние вярваме, че "бисквитките" и технологиите за проследяване, като пиксели и маяци ("бисквитки") правят преживяването ви в нашия уебсайт персонализирано и приятно. Тази Политика на "бисквитките" ще ви обясни точно какво представляват те, какви "бисквитки" използваме и за какви цели.

1. Какво представляват "бисквитките"?

Накратко, "бисквитките" са малки кодирани текстови файлове или части от програмен код, които често включват уникален идентификатор. Те се съхраняват на устройството ви от уебсайт като нашия. Те събират разнообразна информация за това как използвате нашия уебсайт.

Бисквитките могат да бъдат разделени на следните основни категории:

 • след произвеждането им:
  • Необходими "бисквитки" - те се издават от уебсайта, който сте посетили. Тяхната основна цел е да даде възможност на уебсайта, който посещавате, да запомни вашите предпочитания.
  • "Бисквитки" на трети страни - това са "бисквитки", които се задават от друг уебсайт, различен от този, на който се намирате. Ако посетите уеб сайт и отделен оператор зададе "бисквитка" чрез този уеб сайт, това ще бъде "бисквитка" на трета страна.
 • според тяхната упоритост:
  • Бисквитки за сесии - тези "бисквитки" се използват по време на браузърна сесия и изтичат след затварянето им. Те се използват за цели като запомняне на това, което сте поставили в кошницата си за пазаруване, докато разглеждате уебсайт.
  • Постоянни "бисквитки" - тези "бисквитки" се съхраняват на устройство между различните сесиите на браузъра. Това позволява да се запомнят вашите предпочитания или действия в уебсайт (или в някои случаи в различни уебсайтове). Те обслужват многобройни цели, включително запаметяване на предпочитанията и избора на потребителите, когато използват даден сайт или за да рекламират.

2. Какви бисквитки използваме и за какви цели?

При първото си посещение в нашия уебсайт ще бъдете помолени да приемете нашата употреба на "бисквитки", както е описано по-долу:

1. Функционални "бисквитки" - тези "бисквитки" правят уебсайта ни използваем, като предоставят функционалност, която ще ви позволи да пазарувате (навигация в страниците, добавяне на продукти във вашата кошница и т.н.) Сайтът ни не можа да функционира правилно без тях, затова това е единственият тип "бисквитки", за които не изискваме вашето съгласие.

2. Статистически / аналитични бисквитки - тези "бисквитки" ни помагат да разберем как посетителите взаимодействат с нашия уебсайт. Информацията, събрана от тези бисквитки, обикновено е анонимна.

3. Рекламни (маркетингови) "бисквитки" - тези "бисквитки" ни позволяват да персонализираме рекламите си за вас, като ви показваме реклами, които са подходящи за интересите и историята на пазаруването ви. Те също така могат да ви проследят чрез различни уебсайтове и да ни позволят да ви покажем рекламни банери на Уайкики на уебсайтове на трети страни.

По-долу можете да намерите подробен списък на "бисквитките", които използваме и каква е тяхната цел:

Категория

Име

Стойност

Описание

Срок на годност

Функционалност

acceleratorSecureGUID

.lcw.com

Хибридни бисквитки

Не изтича.

JSESSIONID

.lcw.com

Общата цел на тази "бисквитка" е, че тя се използва от страници, програмирани в JSP. По принцип се използва за създаване на анонимен потребител и сесия от сървър.

Не изтича.

_ga

.lcw.com

Тази "бисквитка" се използва за създаване на случаен уникален идентификатор на клиента и помага да се разграничат клиентите.

2 години

_gat_UA-21191506-3

.lcw.com

Това е вариация на бисквитка "_gat" и ограничава сумата на запазените данни на уебсайтове с висок трафик.

1 месец

cb-enabled

.lcw.com

Той се използва за запазване на отхвърлените известия, за да се избегне изпращането на нови известия, когато клиента се върне.

Една година

countryCode

.lcw.com

Това е представлява домейна на държавата на клиента.

Не изтича.

visitorID

.lcw.com

Това е представяне на посетителите.

Не изтича.

ADRUM

.lcw.com

Тази "бисквитка" се използва за подобряване на потребителския опит и събиране на информация за техническите проблеми, пред които са изправени клиентите.

Не изтича.

lcwstorefrontRememberMe

.lcw.com

Бисквитка за функцията "запомни ме"

1 месец

CV_registerDate

.lcw.com

Представлява дата на регистриране на клиента.

Не изтича.

CV_userId

.lcw.com

Това представлява настоящите посетители на уеб сайта.

Не изтича.

ADRUM_BTa

akcdn4.lcw.com

Тази "бисквитка" се използва за подобряване на потребителския опит и събиране на информация за техническите проблеми, пред които са изправени клиентите.

1 месец

ADRUM_BTa

akcdn1.lcw.com

Тази "бисквитка" се използва за подобряване на потребителския опит и събиране на информация за техническите проблеми, пред които са изправени клиентите.

1 месец

lcw-ro-cart

.lcw.com

Тя съхранява елементите в кошницата на клиента.

10 години

lcw-uk-cart

.lcw.com

Тя съхранява елементите в кошницата на клиента.

10 години

Анализ на трети страни

IDE

.doubleclick.net

Изчислява броя на потребителите на Гугъл карти и тяхното местоположение, като предпочитано ниво на мащабиране. Google Inc. го дефинира и няма контрол върху него.

2 години

_gid

.lcw.com

Използва се за разграничаване на клиентите от Гугъл Анализатора.

1 месец

Реклама на трети страни

fr

.facebook.com

Използва се за реклама от Facebook.

3 месеца

3. Други технологии за проследяване

-  Facebook Пиксел Код

Част от код, който ни позволява да измерваме, оптимизираме и изграждаме аудитории за нашите рекламни кампании. Facebook пиксел събира пет вида данни:

 • Http заглавия - Всичко, което се съдържа в HTTP заглавията. HTTP заглавията са стандартен уеб протокол, изпратен между всяка заявйа на браузъра и всеки сървър в Интернет. HTTP заглавията включват IP адреси, информация за уеб браузъра, местоположение на страницата, документ, рефер и лице, използващо уебсайта.
 • Данни, специфични за пиксела - Това включва идентификационния номер на пиксела и "бисквитката" на Facebook.
 • Данни за кликванията върху бутоните - Това включва всички бутони, натиснати от клиентите, които посещават сайта, етикетите на тези бутони и всички страници, посетени в резултат на кликванията върху бутоните.
 • Избираеми стойности - Разработчиците и търговците могат да изберат да изпращат допълнителна информация за посещението чрез събития с персонализирани данни. Примерните "къстъм дата евентс" са обменна стойност, типа на страницата и др.
 • Полета за имена - Това включва имена на уебсайтове като "имейл", "адрес" и "количество", когато дадено лице закупи продукт или услуга. Пикселът не улавя стойности на полета, освен ако рекламодателят не ги включва като част от разширените съвпадащи или незадължителни стойности.

- Критео код

Това се използва, за да ви проследи чрез различни избрани уебсайтове и да ви предостави персонализирани реклами, когато посещавате такива други уебсайтове. Банерната реклама се показва на избрани уебсайтове, с които сме свързани, и използваме информацията, която сме научили от "бисквитките", за да приспособим тази реклама към неща, които смятаме, че ще ви харесат, например въз основа на историята на сърфирането ви.

- Google AdWords (двойно кликване)

Инструмент, използван за извършване на платени маркетингови дейности за търсене, като пренасочване и проследяване на трафика чрез браузъра на Гугъл.

- Електронни маяци

Малки графични файлове, които съдържат уникален идентификатор, който ни позволява да разпознаваме кога някой е отворил имеил, който сме ими изпратили.

4. Как можете да управлявате или изключвате "бисквитките"?

Можете да оттеглите съгласието си и да управлявате настройките си за "бисквитки" по всяко време, като отворите раздела Управление на бисквитки на нашия уебсайт. Не на последно място, имайте предвид, че можете да настроите браузъра си да отхвърля "бисквитките" или да ги изтриете сами, ако желаете.

Надяваме се, че тези Политика за "бисквитките" е изчерпателна. Ако имате нужда от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-горе.