Зареждане...

loading
Меню

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност влиза в сила от 11.07.2019

Промяна в политиката за поверителност

 

При определени обстоятелства LC WAIKIKI, като администратор на лични данни, може да променя тази политика относно обработката на личните данни, за да отразява промените в законодателството, вътрешните правила и процедури  на дружеството  или за отразяване на технологичния прогрес за определен период от време. Ако направим промени в начина, по който се обработват или използват  личните Ви данни, промените ще бъдат публикувани в актуализираната политика и следователно ефективната дата на променената политика ще бъде публикувана в началото на бележката за транзакцията, която актуализира личните данни. Следователно, тази Политика за поверителност трябва да се визиализира  периодично, за да се следват най-актуалните политики и практики в тази област.

 

Известен като „Общ регламент за защита на данните“ или „GDPR“; В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лицата за обработка на лични данни и свободното движение на такива данни, създаден за отмяната на Директива 95/46 / ЕО, с този Регламент ние Ви предоставяме следните постановки относно обработката на личните Ви данни:

 

Кои сме ние

Фирма  LC Waikiki, с повече от 40,000 служители в повече от 30 страни (списък на филиалите на LC Waikiki ) е централизирана в  Турция  фирма  на световно равнище   за  търговия на дребно  на  готово облекло, следователно всички съответни дейности по обработка на данни,  се осъществяват и управляват   интегрирано  като съвместни дейности от надзорни органи от Корпоративната група фирми  LC Waikiki,

а. Основно, LC Waikiki, се управлява и просперира от дъщерно дружество, опериращо и регистрирано по румънското законодателство и със седалище в Румъния, Букурещ, 6-ти район, бул. Тимишоара 26Z, ет. 11, бр. под наименованиеLC WAIKIKI RETAIL RO S.R.L.“, която фирма е надлежно регистрирана в Службата по търговски регистри свързана към  Букурещкия съд под №  J40 / 9674/2009 и има финансов регистрационен  и ДДС номер RO 26054330.Фирмата   управлява и извършва  всички дейности, свързани със сключването и изпълнението на споразумение за отдалечена продажба (поръчки, пратка и др.);

б. Допълнително,  LC Waikiki, се управлява и просперира  от регистрирана съгласно турските закони, фирма-корпоративна централа с адрес  Турция, квартал 15 юли  улица Гюлбахар№: 41 Багджълар, Истанбул 34212, Турция,  с наименование LC WAIKIKI RETAIL RO S.R.L. и едноличния  акционер     LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİC. АД.

 

Кои лични данни обработваме?

Ако посетите нашите магазини

Ще се нуждаем от Вашето име, фамилия, адрес и подпис за издаване на фактури на името Ви за продажба на продукти, фактури за връщане и платежни нареждания.Ще обработим Вашето пълно име, фамилия, e-мейл адрес и телефонен номер, за да разрешим всички оплаквания, които сме получили чрез протокола Ви за жалба.

Със системата за видеонаблюдение CCTV ще обработваме видео изображенията, на които присъстват Вашите образи , за да гарантираме сигурността на магазина и да следим пътищата за достъп и дейностите в магазините на LC WAIKIKI. От друга страна, използваме изображенията, за да организираме най-добре дейността на магазина за оптимално удовлетворение на клиентите ( да гарантираме, че всички продукти са изложени и лесно достъпни,  да допълваме празните рафтове с нови продукти,  да освобождаваме своевременно закачалките за дрехи  в близост до отделенията за проби на дрехи  и т.н.).

Ако посетите нашия уебсайт

Ако искате да сте част от екипа на LC WAIKIKI

Ако се свържете с нашия Център за обаждания (Call Center)

Откъде получаваме личните данни


По правило личните данни, които обработваме, се получават директно от Вас. Има обаче случаи, в които ние ще разполагаме с Вашите лични данни чрез други правни средства, като например изпълнение на договор, по който Вие не сте страна:

Цели на обработката

Вашите лични данни се обработват от LC WAIKIKI за правни цели в съответствие с приложимите законови разпоредби, както следва:

ЗАБЕЛЕЖКА

В случай, че LC WAIKIKI желае да обработва Вашите лични данни за цели, различни от първоначално декларираните, за  последващата цел на обработката, в допълнение към всяка друга полезна информация, свързана с по-нататъшната им обработка, ще Ви бъде предоставена отделна информационна бележка, в която подробно се посочва правната основа на обработката и процеса на съхраняване на Вашите лични данни (ако това е обусловено от Вашето изрично съгласие за такава обработка) за да Ви се позволи да изразявате своето съгласие свободно, умишлено и ясно за всяка обработка.

Правна основа на обработката

Колко дълго време съхраняваме личните данни

 

Когато изискванията за обработка на лични данни, установени в законодателството, вече не се прилагат, LC WAIKIKI  е длъжна служебно или по искане на собственика на данните  да заличава, премахва или анонимизира  личните Ви данни. Личните данни, обработвани в съответствие със законодателството, се заличават, унищожават или анонимизират от администратора на данните служебно или по искане на собственика на данните, когато такива лични данни вече не се изискват за целите на обработката.

В някои случаи, като изпълнение на  правните или регулаторните ни задължения, разрешаване на спорове, предотвратяване на измами и злоупотреби или пршлагане на нашите условия и постановки, ние можем да запазим личните Ви данни за по-дълъг период от този посочен в  общата ни политика за запазване, след като приключим с предоставянето до Вас на услугите ни.

С кого споделяме личните данни

При определени изрично регламентирани обстоятелства Вашите лични данни могат да бъдат обработвани  съвместно от LC WAIKIKI, чрез процесори  или в партньорство с други дружества, а във втория случай като взаимоотношения от типа съвместни одитори, които ще установят общи цели и средства за работа в съответствие с разпоредбите на член 26 от ППЗСР.

 

В някои случаи   посредници като доставчици на услуги и ИТ системи, не само те, а и други доставчици на услуги,  включващи корпорации като  Microsoft Corporation, Iron Mountain и други подобни  различни договорни партньори,  също така ще могат да изпращат данните Ви на адвокати, счетоводители, одитори или други специалисти, които са длъжни да  проявят  защита и професионална поверителност на предоставените им лични данни .

 

В съответствие с приложимите законови задължения, ще е необходимо да предадем Вашите данни за докладване на правителствените органи на различни държавни агенции.

Можете да намерите пълния списък на нашите партньори тук.

Прехвърляне на лични данни в трети страни

В случай, че  Вашите данни ще бъдат прехвърлени на други компании в други страни за различни цели като например  започване, финализиране и разработване на договори и / или проекти, но не само те а и , управление на пътувания и други подобни, ще бъдете информирани  за това и  прехвърлянето ще бъде постигнато само чрез предоставяне на гаранциите, предоставени от членове 44-49 от GDPR.

Сигурност на личните данни

LC Waikiki предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че служителите и всички компании и организации, с които работят заедно, проявяват дължимата грижа и осведоменост за сигурността на личните данни. LC Waikiki обучава служителите си относно сигурността на личните данни още при първото им започване на работа във фирмата и на по-късен етап, за да актуализира знанията им. Всички служители, които имат достъп до лични или поверителни личностни данни, са длъжни да предоставят писмо за ангажираност за уменията и опита им в областта на  сигурността и поверителността на такива данни.

В случай на неспазване на политики и процедури на компанията на нарушителите се налагат дисциплинарни наказания. Сигурността на личните данни се осигурява от защитени с парола протоколи, защитни стени и механизми за контрол на достъпа. Данните се класифицират и етикетират. Предприемат се мерки за физическа сигурност срещу външни и заплахи от околната среда. Промените в информационните системи се записват и архивират. За да се предотврати загубата на данни, архивирането на личните данни се взема в съответствие с политиката за архивиране на данни. Информационните системи редовно се сканират за уязвимости и идентифицираните уязвимости се елиминират. В случай на каквото и да е нарушение на информационната сигурност, несъответствията се откриват незабавно и се предприемат всички необходими мерки за премахване и предотвратяване на повторението на такива несъответствия.

В допълнение имаме сертификат за система за управление на информационната сигурност ISO / IEC 27001, което означава, че използваме най-високите стандарти при защитата на всички данни, които обработваме и периодично се одитираме от независим одитор на сигурността.

Техническите мерки са изброени по-долу:

 

Правата Ви относно обработката на личните Ви данни

Имате следните права по отношение на личните Ви данни,  съхранявани от нас:   

Право на  информация за използването на  личните Ви данни

Имате право да Ви се предостави достатъчна и задоволителна информация в кратка, прозрачна и лесна за разбиране форма, за да получите представа и разбиране за нашите дейности по обработка и по този начин да  сте сигурни за  прозрачността на използването на личните Ви данни. За целите на този тип информация сме проектирали и предоставили на услугите Ви тази Политика за поверителност.

Тази Политика за поверителност ще Ви информира за това как ще използваме личните Ви данни. Всички необходими подробности са посочени в този документ, така че, моля, прочетете го внимателно.

Право  на достъп до личните Ви данни

Накратко

В случай че ни изпратите заявка за достъп, ще потвърдим, дали обработваме Вашите лични данни или не и ако е така, ще ви предоставим копие от тези лични данни (заедно с други конкретни данни).

В детайли

          а) данни за целите на обработката;

          б) данни за категориите на съответните лични данни;

            в) данни за получателите или категориите получатели, за които личните данни се разкриват или подлежат на разкриване,и  по-специално получателите от трети страни или международни организации;

            г) при възможност , информация за периода, през който личните данни ще се съхраняват или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;

            д) наличие  на правото Ви на искане от  оператора за  корекция или изтриване на лични данни или за ограничаване обработването на лични данни, свързани със собственика на данни, или правото на възражение срещу обработването им;

           е) наличие на правото Ви на оплакване пред надзорния орган;

            ж) цялата налична информация за източниците им, когато личните данни не са получени от собственика на данните;

з) наличие на автоматизиран процес на вземане на решения, включващ създаването на профили и в тези случаи информация за използваната логика и значението и очакваните резултати от такава обработка за собственика на данните.

      Право на корекция на личните Ви данни

Право на изтриване на  личните Ви данни

Накратко  

 В детайли

         а) данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени;

         б) в случай че оттеглите съгласието си за обработка на  данните Ви, когато обработката на  данните Ви се основава на  съгласието Ви и няма друго правно основание за обработването на личните Ви данни;

          в) В случай, че възразите срещу обработването на  данните Ви за нашите законни интереси, включително създаването на такива профили, базирани на  този фон, или ако сте против обработката на данни за директен маркетинг, включително създаването на профили за директен маркетинг;

          г) В случай, че  данните Ви са обработени незаконно;

          д) В случай, че личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, за да се съобразят с правно задължение съгласно законодателството на Европейския съюз или националното законодателство;

          е) В случай, че  личните данни са получени във връзка с предоставянето на информационни услуги на деца и основата на обработването е одобрение.

         а) За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;

         б) За спазване на  правно задължение, което се отнася за нас като  одитор  на лични данни;

          в) За архивиране за обществен интерес, научни или исторически изследвания или за статистически цели, в случай, че изтриването на данни вероятно ще  направи невъзможно или да намали значително целите на обработването;

          г) За установяване, упражняване или защита на право в съда.

 

Право на ограничение на използване на  личните Ви данни

Накратко  

В детайли

          а) В случай, че възразите срещу точността на данните - в този случай, по ваше желание, ще ограничим обработката за периода, необходим за проверка на точността на данните Ви;

          б) Обработката на данни е незаконна и не желаете да изтривате данните си;

          в)  Вече не е необходимо да обработваме вашите данни, но обработените данни

 за вас са ни необходими за да се   установят, упражняват или защитават право в съда;

          г) Вие сте възразили срещу обработката на  данните Ви в рамките на нашия легитимен интерес, включително създаването на профили въз основа на личните Ви данни - в този случай ние ще ограничим обработката по вашето искане за времето, необходимо да  проверим дали  законните ни права върху тях са обосновани или не.

 

след получаване на  потвърждението Ви;

 за установяване,  упражняване или защитаване на право в съда;

защитаване правата на друго физическо или юридическо лице;

в случай, че ще  бъде реализиран в обществен интерес на Европейския съюз или на държава-членка.

Правото Ви  на преносимост на данните

    а) Вашата обработка на данни се основава на  съгласието Ви или споразумение с Вас;

    б) Вашите данни се обработват с автоматични инструменти.

 

Правото Ви на обжалване

Правата Ви  за автоматично вземане на решения и профилиране

Накратко

В детайли

    а) необходимо е автоматично решение за подписване или изпълнение на договор между Вас и нас;

    б) автоматичното решение се разрешава от националното законодателство, приложимо за Европейския съюз или LC Waikiki, и също така предприема подходящи мерки за защита на законните права, свободи и интереси на притежателя на данните;

    в) Автоматичното решение подлежи на вашето изрично съгласие

          правото на човешка намеса от наша страна;

          правото да изразявате своята гледна точка;

право на обжалване на автоматично решение.

Право да оттеглите одобрението Ви

 

Право на обжалване пред надзорния орган

 

Право на обжалване пред съдебните органи

Без да се засягат други административни или извънсъдебни средства, вие имате право на ефективно средство за защита срещу:

(i) контролер / процесор, който нарушава правата, предоставени ви от GPDR;

(ii) правно обвързващо решение на ANSPDCP или други надзорни органи.

 

Как можете да използвате правата си като субект на данни и  описание на  процедурата за заявка от субекта на данните

Как ще се свържете със служителя по защита на данните на LC WAIKIKI?

Контактни данни  на служителя на LC WAIKIKI по защита на данните:

Пощенски адрес: Букурещ, бул. Тимишоара, не. 26Z, ет. 11, бюро 11С-02, сектор 6.

Имейл адрес: [data.protection@lcwaikiki.com]

Телефон: +40758.020.946

Термини и дефиниции, използвани в настоящата Политика за поверителност

Правен термин / концепция

Дефиниция / Описание

GDPR

Регламент 2016/679 на ЕС относно обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и защитата на физическите лица във връзка с отмяната на Директива 95/46 / ЕО. Пълният текст на регламента е достъпен на

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016R0679-20160504&qid=1531857927851&from=EN

Лични данни

Всяка информация, отнасяща се до реално лице, идентифицирано или подлежащо на идентифициране (“собственикът на данни“); Различимо физическо лице е това, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Специални категории за личните данни

Расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюзи, генетични данни и биометрични данни за уникална идентификация на реално лице, свързани със здравето данни или лични данни, показващи данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на човек.

Собственик на данни

Определено или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват.

Обработване

Означава всяка транзакция или набор от транзакции, извършени върху лични данни или набори от лични данни.с или без автоматизирани средства като събиране, регистрация, организация, конфигуриране, съхранение, адаптация или модификация, извличане на информация, консултации, употреба, предаване, разпространение или други налични, подравняване или комбинация, ограничаване, изтриване или премахване.

 

Контрольор  

Физическо или юридическо лице, официален орган, агенция или друг орган, който определя целта и средствата за обработка на лични данни, самостоятелно или съвместно с други лица.

Съвместни контрольори

Два или повече контролера, съвместно определящи целта и средствата за обработка.

Процесор

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на надзора`/контрольора/

Приемник

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

Одобрение

Характеризира  договора за обработка на лични данни за собственика на данните, който е свободно заявен, конкретен, информиран и ясно заявен по желание на собственика на данните, било с декларация, или с ясно положително действие.

Онлайн идентификатори

Други идентификатори, като адреси на интернет протокол, идентификатори на бисквитки или етикети за радиочестотна идентификация, предоставени от устройства, приложения, инструменти и протоколи за собственик на данни. Те могат да оставят следи, които могат да бъдат използвани за създаване и идентифициране на профили на физически лица, особено в комбинация с уникални идентификатори и друга информация, получена от сървърите.

Създаване на профил

Всяка форма на обработка в резултат на автоматичен анализ на личните данни, състоящ се от използването на лични данни за оценка на специфични лични аспекти на реално лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на проблеми, свързани с резултатите, икономическото състояние, здравето, личните предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения на индивида на работното място.

 

 

 

За да видите предишната Политика за поверителност на LC WIAKIKI, която е валидна до 11.07.2019, изтеглете PDF формат ОТ ТУК.